Privacyverklaring verwerking gegevens van sollicitanten

Bij WelThuis hechten we als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van onze sollicitanten zo goed mogelijk te beschermen. Als je bij ons solliciteert, verwerken we jouw persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat jouw rechten zijn, lees je in onderstaande informatie.

Privacy

Zodra je bij ons solliciteert, gaan we jouw persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we deze gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen.

Wat en waarom?

De gegevens en documenten die je verstrekt, bijvoorbeeld op het (digitale)sollicitatieformulier of via de website, worden slechts verwerkt om te bepalen of je in aanmerking komt voor een positie binnen WelThuis. Als je wordt aangenomen, worden de verkregen persoonsgegevens verwerkt voor  het opstellen van de arbeidsovereenkomst, voor administratieve doeleinden en de introductie  binnen de organisatie. De persoonsgegevens worden in eerste instantie verzameld door het (digitaal) solliciteren. Daarnaast kunnen er eveneens persoonsgegevens worden verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact met de sollicitant, referenten en/of opleidingsinstituten. Indien je werkt bij een Fundis-bedrijf en solliciteert bij WelThuis, kan gebruik worden gemaakt van de al beschikbare persoonsgegevens bij de huidige werkgever. Hier zal eerst toestemming voor worden gevraagd. Indien je beter geschikt lijkt voor een functie bij een ander Fundis-bedrijf dan WelThuis, zullen de gegevens na het vragen van jouw toestemming kunnen worden doorgegeven aan het betreffende bedrijf. Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben. Ook verwerken we jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

WelThuis verwerkt alleen die persoonsgegevens die relevant zijn voor de werving- en selectieprocedure. Dit betreft in ieder geval de gegevens zoals die door jou zijn verstrekt, waaronder NAW-gegevens, andere persoonsgegevens en een eventueel toegevoegde foto. Verder zijn de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis nodig voor het maken van een beoordeling van de geschiktheid. Voor bepaalde functies kan een verklaring omtrent gedrag (VOG) worden gevraagd. Voor verpleegkundigen kunnen we het BIG-register raadplegen zodat we kunnen vaststellen of je over het juiste diploma beschikt en bevoegd bent volgens de kwaliteitseisen die in Nederland gelden. Indien dit voor de functie nodig is, kunnen sollicitanten worden onderworpen aan een psychologische keuring, dan wel aan een assessment. In dat geval worden die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de keuring of het assessment. Ook hiervoor zal eerst toestemming worden gevraagd.

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen

Je mag jouw persoonsgegevens bij ons inzien, laten corrigeren of laten verwijderen. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op onder andere om ons ervan te verzekeren dat je inderdaad een verzoek voor jouw eigen gegevens hebt ingediend. WelThuis zal dit verzoek beoordelen en binnen een maand reageren of, indien mogelijk, uitvoeren.

Het bewaren van gegevens

WelThuis bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de werving- en selectieprocedure. De gegevens van de sollicitant worden uiterlijk vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure verwijderd. Je kan op verzoek toestemming geven om de gegevens langer te bewaren met het oog op mogelijke toekomstige vacatures. Met deze toestemming worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard. Deze toestemming kan je op ieder moment intrekken. Bij open sollicitaties worden gegevens standaard maximaal 1 jaar bewaard, indien je daarvoor toestemming geeft bij het indienen van jouw sollicitatie via de website.

Beveiliging en bescherming van gegevens

WelThuis neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze contactpersoon gegevensbescherming via privacy@welthuis.nl of telefoonnummer 088-4262138. WelThuis heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.

Cookies

Als u onze website bezoekt, plaatsen wij een cookie op jouw apparaat. Voor een verdere uitleg verwijzen we naar ons cookiebeleid, welke te vinden is op www.welthuis.nl/cookiebeleid.

Contactgegevens

Mocht je van mening zijn dat we niet juist omgaan met jouw persoonsgegevens dan horen we dat graag. We zullen samen met jou aan de slag gaan om dit op te lossen. Hiervoor kun je contact opnemen met onze contactpersoon gegevensbescherming via privacy@welthuis.nl of telefoonnummer 088-4262138. Alle Fundis-bedrijven hebben gezamenlijk een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze is te bereiken via de contactpersoon of per e-mail: fg@fundis.nl.

Meer informatie over bescherming van persoonsgegevens vind je ook op:

Recht op informatie | Autoriteit Persoonsgegevens

Rechten van betrokkenen | Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht jouw vraag of klacht onverhoopt niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.